Navigation

You are here: Home / Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Downloaden

Klik hier om de algemene voorwaarden van Spequal in PDF te downloaden.

Lezen

Tip: Gebruik [Ctrl+F] om snel in onze voorwaarden te kunnen zoeken.

Inhoudsopgave

Artikel 1 | Definities

Artikel 2 | Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 | Toepasselijkheid

Artikel 4 | Aanbod

Artikel 5 | De overeenkomst

Artikel 6 | Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 7 | Inschrijving

Artikel 8 | Betaling

Artikel 9 | Reservelijst

Artikel 10 | Annulering door klant

Artikel 11 | Annulering door Spequal

Artikel 12 | Aansprakelijkheid

Artikel 13 | Privacy

Artikel 14 | Gedragscode

Artikel 15 | Communicatie

Artikel 1 | Definities

Spequal

Handelsnaam van de eenmanszaak, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 54322162, en aanbieder van diensten op afstand aan consumenten.

Consument

Natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer.

Deelnemer

Consument die zich bij Spequal voor een speeddate heeft ingeschreven.

Overeenkomst op afstand

Overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Techniek voor communicatie op afstand

Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Dag

Etmaal (24uur)

Duurzame gegevensdrager

Middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Website

Internetsite www.spequal.nl en alle subdomeinen.

Speeddate

Datingevenement waarvoor mensen zich kunnen inschrijven. Tijdens een speeddate maken alle deelnemers in korte ontmoetingen met elkaar kennis. Een speeddate heeft als doel het vinden van een partner met wie een liefdesrelatie kan worden opgebouwd.

Locatie

De plek waar een speeddate plaatsvindt. Veelal is dit een horecagelegenheid.

Inschrijving

Aanmelding van een consument voor een speeddate. Inschrijving geschiedt via het inschrijfformulier op de website.

Verlanglijst

Een overzicht met de namen van alle deelnemers van een speeddate. Deelnemers kunnen de verlanglijst gebruiken om aantekeningen van elkaar te maken.

Kadokaartje

Een kaartje met daarop ruimte voor de namen van de afzender en de ontvanger, het telefoonnummer en het emailadres van de afzender en een persoonlijke boodschap van de afzender aan de ontvanger. Deelnemers kunnen kadokaartjes gebruiken om tijdens een speeddate een persoonlijke boodschap te schrijven aan andere deelnemers die hun interesse hebben gewekt en met wie zij graag nog eens zouden afspreken.

Artikel 2 | Identiteit van de ondernemer

Naam              Spequal

Adres              Postbus 94052

                      1090 GB  Amsterdam

Homepage       www.spequal.nl

Email              info@spequal.nl

Telefoon           0620169453

KvK-nummer     54322162

BTW-nummer   NL176974180B01

Bank                Triodos Bank

Rekeningnr.      25.46.38.473

Artikel 3 | Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld. De algemene voorwaarden zijn inzichtelijk op de website van Spequal en vanaf daar tevens door consumenten op te slaan op een duurzame gegevensdrager. Op verzoek van de consument zal Spequal een kopie van de algemene voorwaarden te allen tijde kosteloos toesturen.

3.3 Door inschrijving voor een speeddate via www.spequal.nl geeft de consument te kennen deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en in acht te nemen.

Artikel 4 | Aanbod

4.1 De website bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd en stelt de consument in staat zich een goed beeld van de aangeboden dienst te vormen. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

4.2 Elk aanbod bevat zodanig informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft:

- Prijs (inclusief belastingen)

- Wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn

- Wijze van betaling

- Wijze van uitvoering van de overeenkomst

4.3 Voor speeddates in het bijzonder worden op de website volgende eigenschappen gecommuniceerd:

- Locatie

- Datum

- Tijdstip

- Leeftijdscategorie

- Beschikbaarheid

Artikel 5 | De overeenkomst

5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, te weten inschrijving en betaling (zie respectievelijk de artikelen 7 en 8).

5.2 Na aanvaarding van het aanbod via elektronische weg door de consument, zal Spequal de ontvangst van de aanvaardig van het aanbod elektronisch bevestigen. Deze bevestiging zal in de vorm van een bevestigingsemail aan de consument worden verstuurd. Zolang deze bevestigingsmail niet is verstuurd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

5.3 Gezien de overeenkomst te allen tijde elektronisch tot stand komt, treft Spequal passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Ook met het oog op de elektronische betalingen van consumenten neemt Spequal passende veiligheidsmaatregelen in acht.

Artikel 6 | Uitsluiting herroepingsrecht

6.1 Het herroepingsrecht is niet van toepassing op diensten voor vrijetijdsbesteding te verrichten op een vooraf vastgestelde datum.

6.2 Het aanbod van Spequal bestaat louter uit diensten zoals omschreven onder artikel 6.1 en is vandaar volledig uitgesloten van het herroepingsrecht.

6.3 Spequal heeft eigen annuleringsvoorwaarden opgesteld. Deze zijn terug te vinden onder artikel 10 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 7 | Inschrijving

7.1 Inschrijving voor een speeddate van Spequal is uitsluitend mogelijk via de website.

7.2 Inschrijving geschiedt middels het invullen van het inschrijfformulier op de website.

7.3 De inschrijving kan alleen voltooid worden indien de klant alle verplichte velden op het inschrijfformulier op de website invult.

7.4 Persoonlijke gegevens dienen waarheidsgetrouw door klanten op het inschrijfformulier te worden ingevuld.

7.5 Persoonlijke gegevens die via het inschrijfformulier met Spequal worden gedeeld zullen met de grootst mogelijke zorg worden behandeld, zoals verder omschreven in artikel 13.

7.6 De inschrijving is niet compleet en dus ook niet geldig voordat de betaling is voldaan.

Artikel 8 | Betaling

8.1 Betaling van een speeddate van Spequal is uitsluitend mogelijk via de website.

8.2 De klant wordt automatisch naar de online betaalomgeving doorgestuurd als hij alle verplichte velden op het inschrijfformulier heeft ingevuld.

8.3 Op de website is er slechts één betalingswijze beschikbaar, te weten bankoverschrijving via het iDeal betalingssysteem.

8.4 Om de betaling te kunnen voltooien dient de klant de instructies op zijn scherm op te volgen en uit te voeren.

8.5 Na afronding van de betaling is de inschrijving definitief en is er sprake van een overeenkomst tussen Spequal en de consument, zoals genoemd in artikel 5.

8.6 Na afronding van de betaling krijgt de klant automatisch een email toegestuurd met daarin de volgende gegevens betreffende de speeddate waarvoor hij zich heeft ingeschreven:

- Reserveringsnummer

- Datum

- Tijdstip

- Geschatte tijdsduur

- Stad

- Adresgegevens

Artikel 9 | Reservelijst

9.1 In het geval een speeddate is volgeboekt en er dus geen plaatsen meer beschikbaar zijn, kunnen mensen zich op de reservelijst voor de betreffende speeddate laten plaatsen.

9.2 Deelnemers die op de reservelijst staan kunnen bericht van Spequal verwachten zodra er een plek op de speeddate van hun keuze vrijkomt. Op dat moment kunnen zij alsnog besluiten wel of niet deel te nemen.

9.3 Plaatsing op de reservelijst biedt geen garanties voor deelname aan de betreffende speeddate.

9.4 Aan plaatsing op de reservelijst kunnen geen rechten betreffende deelname aan de betreffende speeddate worden ontleend.

9.5 Plaatsing op de reservelijst geschiedt middels het invullen van het inschrijfformulier op de website.

9.6 Een klant kan alleen op de reservelijst worden geplaatst indien de hij alle verplichte velden op het inschrijfformulier op de website invult.

9.7 Persoonlijke gegevens dienen waarheidsgetrouw door klanten op het inschrijfformulier te worden ingevuld.

9.8 Persoonlijke gegevens die via het inschrijfformulier met Spequal worden gedeeld zullen met de grootst mogelijke zorg worden behandeld, zoals verder omschreven in artikel 13.

9.9 Na plaatsing op de reservelijst vindt er geen betaling plaats. Deze wordt pas van de klant verlangt indien hij in een later stadium alsnog aan plekje op de speeddate toegewezen krijgt. Tot het moment dat betaling plaatsvindt is er dus ook nog geen sprake van een overeenkomst tussen Spequal en de consument, zoals genoemd in artikel 5.

9.10 Na plaatsing op de reservelijst krijgt de klant automatisch een email toegestuurd met daarin de volgende gegevens betreffende de speeddate waarvoor hij nu op de reservelijst staat:

- Reserveringsnummer

- Datum

- Tijdstip

- Geschatte tijdsduur

- Stad

- Adresgegevens

Artikel 10 | Annulering door klant

10.1 Speeddates bij Spequal kunnen tot uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de speeddate worden geannuleerd.

10.2 Annulering dient te geschieden per email. Klanten die een reservering hebben gemaakt voor een speeddate bij Spequal en deze willen annuleren sturen tot uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de speeddate een email aan info@spequal.nl. In de email dienen de volgende gegevens te worden vermeld: naam van de deelnemer, datum en het tijdstip van de speeddate waarvoor gereserveerd is, de datum waarop de reservering bij Spequal is betaald en het bankrekeningnummer waarmee de betaling is gedaan.

10.3 Indien de annulering door Spequal geldig wordt verklaard, wordt 80% van het inschrijfgeld teruggestort op het opgegeven rekeningnummer van de deelnemer in kwestie. De overige 20% wordt door Spequal ingehouden als annuleringskosten. Dit deel wordt dus niet uitgekeerd.

10.4 Een annulering is geldig als:

- De annulering tijdig, uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de speeddate, via een email bij Spequal binnenkomt op emailadres info@spequal.nl

- Na verificatie door Spequal blijkt, dat de betaling van de speeddate inderdaad heeft plaatsgevonden op de door de klant in de email vermelde datum en vanaf het door de consument in de email vermelde bankrekeningnummer.

10.5 Als niet aan beide onder punt 10.4 genoemde voorwaarden wordt voldaan, dan is de annulering ongeldig en stort Spequal geen inschrijvingsgeld terug.

Artikel 11 | Annulering door Spequal

11.1 Spequal behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een speeddate te annuleren.

11.2 Spequal stelt per speeddate maximaal 25 plekken ter beschikking. Indien er minder dan 18 plekken voor een speeddate worden gereserveerd wordt een speeddate altijd geannuleerd.

11.3 Het peilmoment waarop wordt gemeten hoeveel reserveringen er zijn ligt 36 uur voor aanvang van de speeddate.

11.4 Indien er 36 uur voor aanvang van de speeddate minder dan 18 plekken zijn gereserveerd worden alle deelnemers hiervan zowel per email als per telefoon van op de hoogte gesteld. De deelnemers krijgen uiterlijk 24 uur voor het geplande aanvangstijdstip bericht over een eventuele annulering.

11.5 Wanneer Spequal besluit een speeddate te annuleren heeft de klant twee opties:

- Hij kan de reservering kosteloos door Spequal laten verplaatsen naar een andere speeddate in een stad en op een tijdstip naar keuze;

- Hij kan de reservering laten vervallen. In dit geval stort Spequal het volledige inschrijfgeld terug op het rekeningnummer waar vanaf de oorspronkelijke betaling ook heeft plaats gevonden.

Artikel 12 | Aansprakelijkheid

12.1 Consumenten die zich willen inschrijven voor een speeddate moeten zich er bewust van zijn dat deelname aan een speeddate geen garantie op een goede afloop (lees: veel reacties van andere mannen) biedt.

12.2 Spequal is niet aansprakelijk voor enige vorm van mentale alsook fysieke schade die door toedoen van deelname aan een speeddate en een eventueel bijkomend teleurstellend resultaat ontstaat.

 

Artikel 13 | Privacy

13.1 Spequal gebruikt de persoonlijke gegevens van haar klanten uitsluitend daar waar noodzakelijk voor een goede afwikkeling van de speeddate.

13.2 Alle persoonlijke gegevens die door klanten aan Spequal worden verstrekt zullen nooit worden gedeeld met derde partijen tenzij daar door de klant zelf uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven. Een uitzondering hierop staat beschreven in artikel 13.3.

13.3 De klant geeft Spequal toestemming om zijn volledige voornaam af te drukken op een verlanglijst en deze kaart in veelfout af te drukken en uit te reiken aan elke deelnemer van de speeddate waarvoor de klant zich heeft ingeschreven.

13.4 Spequal beseft zich dat de persoonlijke boodschappen die tijdens speeddates op kadokaartjes worden geschreven privé informatie bevatten en zal hier dan ook discreet mee omspringen.

13.5 Louter medewerkers van Spequal zijn geoorloofd de inhoud van de kadokaartjes te bekijken.

13.6 Indien een deelnemer tijdens een speeddate van Spequal besluit met behulp van een kadokaartje een persoonlijke boodschap aan een andere deelnemer te willen schrijven, dan bepaalt hij zelf welke contactgegevens hij met deze persoon wil delen. Dit kan een telefoonnummer, een emailadres of beide zijn. Spequal zal de contactgegevens op een kadokaartje nooit zonder overlegd te hebben met de klant wijzigen en/of aanvullen.

13.7 Kadokaartjes die door deelnemers zijn ingevuld maar niet door Spequal worden verstuurd zullen worden vernietigd.

Artikel 14 | Gedragscode

14.1 Het speeddaten is een sociale aangelegenheid.

14.2 Van personen die zich voor een speeddate bij Spequal hebben ingeschreven wordt verwacht dat zij met positief enthousiasme zullen deelnemen aan de speeddate.

14.3 Spequal tolereert tijdens de speeddates geen gewelddadig, provocerend, intolerant gedrag of gedrag dat op een andere manier als storend wordt ervaren door Spequal.

14.4 Als onderdeel van de speeddate vindt er schriftelijke communicatie plaats tussen de deelnemers in de vorm van persoonlijke berichtjes op door Spequal uitgereikte kadokaartjes. Spequal staat het niet toe dat er via dit kanaal kwetsende, beledigende, respectloze teksten of teksten die op een andere manier door Spequal als oneerbiedig worden beschouwd worden gecommuniceerd.

14.5 Kadokaartjes waarop ongewenste teksten geschreven staan zullen door Spequal niet worden verstuurd.

Artikel 15 | Communicatie

15.1 Spequal maakt gebruik van verschillende media om informatie omtrent het bedrijf en haar dienstverlening aan de buitenwereld te communiceren.

15.2 Alle informatie die Spequal naar buiten brengt, zowel via de website als via andere media, is onder voorbehoud van fouten.

15.3 Indien er door Spequal in de door Spequal gecommuniceerde informatie fouten worden geconstateerd, dan zal Spequal er zorg voor dragen dat de informatie voor zover mogelijk wordt aangepast teneinde de aanwezige onvolkomenheden weg te nemen.

15.4 Spequal is in geen geval aansprakelijk voor informatie die door andere partijen dan zichzelf over Spequal aan de buitenwereld wordt gecommuniceerd.